top of page

Polityka prywatności & plików cookies

 

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Dane są administrowane przez firmę Browar Prost Pachura Ryszard i Pachura Bożena Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paprotna 4 51-117, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000108734, NIP 895-100-42-66. W dalszej części Polityki Prywatności określana Spółką. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w Polityce, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Postanowienia ogólne

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na Nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Spółki jest tylko i wyłącznie dla Twojego bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania  tajemnicy informacji,  których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Taśmy monitoringu  będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 3 miesiące.

Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, która może zostać wycofana w każdym momencie.

Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, jako na administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych

 • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 • przeniesienia danych do innego administratora danych.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Media społecznościowe

Mogą Państwo udostępnić informacje znajdujące się na naszej Stronie Internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających Państwa strony osobiste. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez te podmioty.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?

Jeśli masz pytania, dotyczące Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem manager@browarprost.pl

Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m. in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

BLOKOWANIE COOKIES

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładkaUstawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox

Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia »Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Internet Explorer

Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.

Opera

Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

Aktualizacja

Niniejsza Polityka prywatności będzie przez nas weryfikowana, zaś co pewien czas będziemy ją aktualizować. Ewentualne zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą umieszczane na naszej Stronie Internetowej i komunikowane Państwu w należytym i możliwym zakresie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW 

 

 

Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

 

 

W celu prowadzenia działalności Spółka przetwarza informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o osobach współpracujących ze Spółką. Spółka podejmująca kontakt z dostawcą/kontrahentem, zawierająca z nim umowę lub składająca zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tym procesie, co oznacza, iż decyduje ona o celach, w jakich te dane są wykorzystywane i sposobach przetwarzania.  

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:  dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe; na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz  jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem. 

 W niniejszej klauzuli Spółka informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących: a) dostawcami lub kontrahentami, w tym potencjalnymi, Spółki, b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców lub kontrahentów oraz  c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur (łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”). 

 

RODO - Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.  

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Browar Prost Sp.j  z siedzibą ul. Paprotna 4 51-117 Wrocław

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością: 

 1. wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez                                                                              Browar Prost Sp.j, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

 2. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego 

 3. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Browar Prost Sp.J , przez okres 1 roku od zakończenia umowy 

 4.  możliwości odbierania zamówień usługi, wyceny usługi, jaką Państwo zamawiacie (osobiście) oraz wykonia usługi zamówionej poprzez ustalanie szczegółów zamówienia ( telefonicznie , drogą elektroniczną), rezerwacji stolika w Restauracji Browar Prost, organizacji przyjęcia, zamówienia i wykonania cateringu jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:

 • Imię i Nazwisko

 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)

 • Numer telefonu

 • Adres e-mail

 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT )

 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu przy restauracji)

 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu

 • Nr dokumentu tożsamości/PESEL

 • numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom restauracji, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

 • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu;

 • Numer rejestracyjny samochodu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Restauracji  jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie bezpieczeństwa). Dane z kamer  są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji. Kamery ustawione są na zewnątrz posesji restauracji jak i w środku.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, firmy transportowe, dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm. 

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z biurem Browar Prost Sp.J , lub wysyłając maila na manager@browarprost.pl 

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

 

 

 

Administrator

Browar Prost

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Browar Prost Sp.j

z siedzibą we Wrocławiu 51-117 Paprotna 4

Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: manager@browarprost.pl  

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi

 • skontaktowania się celem złożenia oferty

 • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

 • należytego wykonania umowy

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do:

 • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi

 • skontaktowania się celem złożenia oferty

 • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

 • należytego wykonania umowy

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.

bottom of page