top of page

BROWAR PROST SPÓŁKA JAWNA PACHURA RYSZARD I PACHURA BOŻENA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Rozszerzenie oferty browaru PROST w wyniku zakupu środków trwałych”

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Celem realizacji projektu jest odzyskania potencjału przychodowego przedsiębiorstwa. 
Realizacja projektu ma celu umożliwić osiąganie przychodów przez Wnioskodawcę z tytułu poszerzenia oferty o nowe dotychczas nieoferowane usługi, które nie są objęte ograniczeniami COVID.

Wydatki ogółem: 430 500,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 350 000,00 PLN
Dofinansowanie: 280 000,00 PLN
 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich - Browar PROST
bottom of page