Polityka prywatności & plików cookies

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Dane są administrowane przez firmę Browar Prost Pachura Ryszard i Pachura Bożena Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paprotna 4 51-117, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000108734, NIP 895-100-42-66. W dalszej części Polityki Prywatności określana Spółką. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w Polityce, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Postanowienia ogólne

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na Nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Spółki jest tylko i wyłącznie dla Twojego bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania  tajemnicy informacji,  których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Taśmy monitoringu  będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 3 miesiące.

Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, która może zostać wycofana w każdym momencie.

Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, jako na administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Media społecznościowe

Mogą Państwo udostępnić informacje znajdujące się na naszej Stronie Internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających Państwa strony osobiste. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez te podmioty.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?

Jeśli masz pytania, dotyczące Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem rezerwacje@browarprost.pl

Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m. in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

BLOKOWANIE COOKIES

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładkaUstawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox

Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia »Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Internet Explorer

Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.

Opera

Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

Aktualizacja

Niniejsza Polityka prywatności będzie przez nas weryfikowana, zaś co pewien czas będziemy ją aktualizować. Ewentualne zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą umieszczane na naszej Stronie Internetowej i komunikowane Państwu w należytym i możliwym zakresie.

Browar rodzinny

logo (1)

Kontakt

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

E-MAIL (WYMAGANE)

TEMAT

WIADOMOŚĆ